logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 24 september

Lezing: Lukas 19: 1-10 • 2de collecte: Hospice de Regenboog

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Startzondag m.m.v. Lotte Klein, gitaar. Thema: Welkom iedereen

 

Welkom! Dat is het eerste woord dat de ouderling van dienst uitspreekt naar alle mensen bijeengekomen. Welkom mogen wij zijn, bij God, en in de kerk. Tegelijk is ‘welkom’ ook een opdracht. Als er mensen van buiten de gemeenschap binnenkomen, is het zo belangrijk hen tegemoet te gaan en hartelijk te ontvangen. En zeggen we ook tegen elkaar ‘welkom’, met ieders eigenaardigheden? Hoe welkom zijn mensen die leven met beperkingen? In Jezus’ ontmoeting met Zacheüs zijn er verschillende momenten van welkom en niet-welkom. Na de dienst is er koffie met wat lekkers en een kleine opdracht.

Zondag 1 oktober

Schriftlezingen: Ezechiël 18: 1-4 en 25-32 en Matteüs 21: 23-32 • 2de collecte: Kerk en Israël

Hoflaankerk, 10 uur: ds Rian Veldman

Israëlzondag • Viering Maaltijd van de Heer • dienst m.m.v. de Cantorij

 

De sjabbat voorafgaand aan deze zondag is er in de synagoge Jom Kippoer gevierd, Grote Verzoendag. Aan deze feestdag zijn na Joods Nieuwjaar (21 september) de tien zogenaamde ‘geduchte dagen’ vooraf gegaan. Dagen van inkeer, berouw en zelfonderzoek en vervolgens het daadwerkelijk bijleggen en goedmaken van conflicten. Op deze manier doet de synagoge tot op de huidige dag ‘de wil van de Vader’. Een centraal thema van dit feest van verzoening is de mogelijkheid van ‘omkeer’ (tesjoeva), de kans om opnieuw te beginnen. Daar zullen we bij stil staan, geïnspireerd door het evangelie waarin Jezus ons twee zonen voorhoudt, waarvan er één tot inkeer komt. Gods barmhartigheid voor de oprechte boeteling is ongekend groot. “De poort van het gebed is soms open, soms dicht, maar de poort van ommekeer is nooit gesloten”, luidt een oud gezegde.

Zoals de halmen buigen in de wind
- één adem blaast ze naar één kant -
zo buigen wij ons samen door uw Geest
naar U, o God, en bidden met één mond.

Lied 715:1

 

 

 

September, oogsttijd

 

In Zeeland is september oogsttijd: alle appels en peren worden in volg­orde van het ras uit de bomen ge­trok­ken, vroe­ger door dorps­ge­no­ten, nu door sei­zoen­ar­bei­ders. Oogst is een sym­bool in de bij­bel van de dag van de waar­heid: wat is de op­brengst van je werk? Heb je de goe­de keu­zes ge­maakt tussen goed en kwaad, heb je het on­kruid ge­noeg be­stre­den? Oogst is ook het goe­de mo­ment af kun­nen wach­ten, met ge­duld en be­sef. In het Lied­boek 2013 zijn 5 lie­de­ren op­ge­no­men 715 t/m 720, ver­trouw­de en nieu­we, over het the­ma ‘oogst’.