logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 24 maart

lezing: Lucas 13: 1-9 • 2de collecte: Onderwijs in India

Hoflaankerk, 10 uur: ds S.A. v.d. Graaf-Leentfaar

Derde zondag van de 40-dagentijd • Thema: Geduld • Tienernevendienst

Voor deze zondag staat Lucas 13: 1-9 op het leesrooster. Het eerste gedeelte gaat over oordelende mensen en de reactie van Jezus daarop. Het tweede gedeelte gaat over een barmhartige en geduldige wijngaardenier die het oordeel uitstelt. De beide gedeelten samen gaan over nieuwe kansen  in de extra tijd.
We proberen te ontdekken wat dit alles voor ons betekent.

Zondag 31 maart

lezing: Lucas 15: 11-32 • 2de collecte: Missionair werk: pioniersplekken

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Vierde zondag van de 40-dagentijd • Thema: Vergeven • Wereldwinkel in de kerk

De jongste broer en de oudste broer: wie van de twee is de verloren zoon? Als er één gelijkenis is, die laat zien hoe moeilijk het is om te vergeven, hoe sterk je gebonden kunt zijn, dan is het de gelijkenis van de verloren zoon. Een kerkgemeenschap is een messiaanse familie – met alles wat daarbij komt kijken. Wij mogen onze positie overwegen.

 

 

 

 

 

Een nieuw begin

 

‘Een nieuw begin’ klinkt fijn en veelbelovend. In de 40-dagen­tijd mogen we stilstaan en weten hoe Jezus radicaal voor ons mensen gekozen heeft. Hoe wij in alles het leven, zíjn leven mogen zoe­ken. Beginnen is niet altijd mak­ke­lijk. De projecten van Kerk­in­actie voor de komende 40-dagen­tijd laten dat zien. Kin­de­ren die kind­slaaf geweest zijn en een nieuw leven mogen be­gin­nen, zijn in hun ont­wik­ke­ling ge­schaad, en aan hun nieu­we begin moet hard gewerkt worden. Ex-gede­ti­neer­den, die in Ne­der­land aan hun leven ná de­ten­tie kunnen beginnen, onder­vin­den veel af­wij­zing en veel pro­ble­men, en heb­ben hulp no­dig. Waar begin je aan? Welk werk pak je op? Dat vraagt om onze be­zin­ning en gerichtheid.