logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 21 januari

Schriftlezingen: 1 Samuël 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20 • 2de collecte: PKN – Oecumene.

(I) Pro Rege, 10 uur: ds Hogeweg en ds Veldman

Bevestiging en ontheffing ambtsdragers • m.m.v. Cantorij Protestants Kralingen • wereldwinkel.

Op deze zondag worden wij door de schrift­lezingen bepaald bij het thema ‘roeping’. Geroepen worden, geroepen zijn, roeping – het zijn misschien zwaar beladen termen. De kleine Samuël maakt het eenvoudig en lichtvoetig. Het draait er eenvoudigweg om onbevangen te durven zeggen: “Hier ben ik”. Zoals ook de leerlingen die Jezus roept onbekommerd van alles achter zich laten en met hem mee gaan, een leven lang. In het licht van deze verhalen zoeken wij onze roeping vandaag, als geloofsgemeenschap en als individuele gelovige. Wij zijn dankbaar voor wie jarenlang als ambtsdragers hun tijd hebben gegeven aan de kerk van onze Heer en bidden om een zegen voor wie het dienstwerk ter hand willen nemen.

 

(II) Kerk EBG, Av. Concordia 111, 19.30 uur

Start van de ‘Week voor gebed van de eenheid van de christenen’.

Recht door zee: het thema van de week van gebed voor de eenheid van de christenen is dit jaar voorbereid door de christenen van de Cariben. De Caribische christenen uit veel verschillende tradities herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid. Het lied van Mozes en Miriam is het thema van deze dienst. Aan deze dienst werken de Evangelische Broedergemeente, Kom en Zie, de Lambertuskerk Rotterdam, Open Huis Crooswijk, de Protestantse gemeente Rotterdam-Kralingen en Hervormd Kralingen-West mee.

Zondag 28 januari

Schriftlezingen: Deuteronomium 18: 15-20 en Marcus 1:21-28 • 2de collecte: Diaconaal Missionair Project De Esch

(I) Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Wat een opgave, om in alle woorden en alle berichten die op ons afkomen de goede woorden en de goede berichten te onderscheiden van dat wat ons kwaad doet. In onze evangelietekst lijkt het eenvoudig, maar is dat niet zo. Zelfs in het kwade kan erkenning van goede machten te vinden zijn. Wij overwegen de veelstemmigheid van onze tijd, van ons leven, en onze moeite om echt te kunnen luisteren naar God.

 

(II) Pro Rege, 20.00 uur

Slot van de ‘Week voor gebed van de eenheid van de christenen’.

 

Deze Taizédienst is de afsluiting van de week van gebed voor de eenheid. De vieringen van Taizé maken deel uit van de al tientallen jaren gevormde en geleefde oecumenische beweging. Mooi om met deze dienst de week van gebed van de eenheid te besluiten. Voor deze dienst zijn leden en vertegenwoordigers van de andere kerkgenootschappen uitgenodigd.

Zondag 4 februari

Thema: Vrede in je handen • 2de collecte: War Child: Team Up.

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Viering Maaltijd van de Heer speciaal met en voor kinderen.

Als we het brood van Jezus mogen delen, dan ontvangen we vrede in onze handen, vrede voor ons hart. Tegelijk weten we, dat veel kinderen en veel mensen niet in vrede leven. Daarover zal Ernst Suur, de broer van Lotte Klein, ons vertellen. Hij werkt in een speciaal project van War Child: Team Up, dat kinderen in asielzoekerscentra in Nederland wil helpen om hun nare ervaringen van oorlog en hun vlucht een plek te geven. We zingen het lied: Vrede voor jou en vrede voor mij.

Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Lied 970:1

  

 

 

Bidden voor eenheid

 

Philip Potter, voormalig secretaris-generaal van de Wereldraad van kerken zei: “We kunnen niet ver­wachten dat God ons eenheid schenkt, tenzij wij onszelf voor­be­reiden om deze gave te ont­van­gen door gebed, dat ons heelt en lou­tert. Samen bidden is samen­ge­voegd worden."

 

Zó hopen we in Kralingen samen te komen en samen te bidden in de 'Week van gebed voor de een­heid van de chris­tenen'. Deze week is van 21 t/m 28 januari 2018. In Kralingen start hij in de Avenuekerk en wordt afgesloten in Pro Rege. Het staat op deze pagina in de kolom hiernaast.