logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zaterdag 22 september

Hoflaankerk, 13.30 uur: ds Ilse Hogeweg

Trouwdienst Merlijn van Hoof en Maarten Mol

 

Op deze zaterdag vragen Merlijn van Hoof en Maarten Mol Gods zegen over hun belofte van trouw. Als gemeenschap bidden en zingen en danken wij met hen mee. Dankbaar zijn wij met hen om hun liefde, die het leven goed maakt. Bruidspaar en familie wensen wij een prachtige dag.

Zondag 23 september

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Lezingen: Jakobus 3:16-4:6 en Marcus 9: 30-37 • 2de collecte: Stichting Eboo.Vredes- en startzondag | Generaties voor vrede • Wereldwinkel

 

Veelzeggende schriftlezingen nemen ons mee, zij hebben ons veel te vertellen over generaties voor vrede. In het bekende evangeliegedeelte is er die eeuwige vraag: wie is er het belangrijkst? Daarnaast is er de niet zo bekende brief van Jakobus, die veel behartigenswaardigs zegt over wat vrede is en over de oorzaak van conflicten.

Zondag 30 september

Pro Rege, 10 uur: ds Laurens Korevaar

Lezingen: Numeri 11: 24-29, Marcus 9: 38-50 • 2de collecte: La Sonrisa Naranja

 

In deze teksten gaat het over radicalisering, grenzen stellen en uitsluiting. Wij kennen dat in een samenleving die door angst voor het vreemde beheerst wordt. En in geloofsgemeenschappen die alleen het eigen gelijk kennen. Ruimte voor de ander en tolerantie zijn dan ver te zoeken. Het bijzondere is dat zowel Mozes als Jezus radicaliteit en tolerantie met elkaar verbinden. Zij geven ruimte aan hen die we wantrouwen: ‘wie niet tegen ons is, is voor ons’. Tegelijk worden er duidelijke grenzen gesteld: ‘Als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit …’ Spannend allemaal.

Zondag 7 oktober

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Lezing: Marcus 10: 1-16 • 2de collecte: Kerk en Israël

Viering van de Maaltijd van de Heer

 

Jezus zegent de kinderen: zichtbaar wordt hoe niemand los kan raken van Gods liefde. Welke verbindingen in ons leven ontstaan of verbroken raken – niets kan ons scheiden van de liefde van God. Vanuit deze bemoedigende verzekering lezen wij deze tekst, van waaruit vele vragen op ons afkomen. Vanuit deze bemoedigende verzekering mogen we de Maaltijd van de Heer vieren.

 

 

Vredesweek

Het chris­ten­dom kent een lange pa­ci­fis­tische traditie. De eerste christenen mochten geen soldaat zijn. De vragen over gebruik van geweld en vre­de zijn er altijd geweest. Er is verschrikkelijk geweld ge­bruikt in naam van geloof, maar er waren ook vele christenen die op hun plaats in hun leven vredestichters werden.

We dienen ons regelmatig te bezinnen op wat vrede is in onze tijd, onze stad. Altijd is er in sep­tem­ber ‘vredeszondag’. Dit jaar haken wij op deze zondag aan. Al blijft het nodig om veel vaker stil te staan bij ons verlangen naar en onze roeping tot vrede.